• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik
bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom,
rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer
rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie
dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć
na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju
Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej:
www.narkomania.org.pl.Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon
Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i
Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad
wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe:
WOPR – 600 100 100
i górskie numery ratunkowe
985 lub 601 100 300
Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacjiiPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępnaza darmo na stronie:www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

Zasady i procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego

Zasady i procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego

 

 

§ 23

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

     1. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

     2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy, o którym mowa w art. 44m ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2a. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Zadania egzaminacyjne (pisemne i ustne) jak również ćwiczenia i zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny oraz wymagania na poszczególne stopnie, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 2. termin egzaminu poprawkowego;

 3. imię i nazwisko ucznia,

 4. zadania egzaminacyjne;

 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9a. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

 2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub jeżyka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

You are here: