• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Zasady i procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego

Zasady i procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego

 

 

§ 23

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

     1. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

     2. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy, o którym mowa w art. 44m ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2a. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Zadania egzaminacyjne (pisemne i ustne) jak również ćwiczenia i zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny oraz wymagania na poszczególne stopnie, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

 2. termin egzaminu poprawkowego;

 3. imię i nazwisko ucznia,

 4. zadania egzaminacyjne;

 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9a. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

 2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub jeżyka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

You are here: